Tilskud

Seneste nyt om tilskud og projekter 2018

Hold dig opdateret på tilskudsordninger, og sørg for at få søgt de investeringstilskud du kan.

Her kan du læse om tilskudsordninger 2018 til kvæg, svin, økologi, øvrige driftsgrene, herunder gartneri og fjerkræ samt planteavl og kommende tilskud. Du kan også læse om, hvordan du får udbetalt tilskud.

 

Går du med byggeplaner?

Vi har vi samlet vores eksperter på miljø + økonomi + kvæg og svin og indbyder dig til en indledende drøftelse af dine byggeplaner og tilskudsmuligheder.

Læs mere HER

 

Kvæg

Modernisering af kvægstalde

Går du med projektidéer om renovering, tilbygning eller måske nybygninger, så kig med her og se, om du kan søge tilskud til din investering.

I 2018 er der afsat 110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde. Der kan søges om tilskud til nybygninger (45 mio. kr.), tilbyg (45 mio. kr.) og renovering (20 mio. kr.) af kvægstalde på både konventionelle og økologiske bedrifter.

Ansøgningsperioden kommer til at ligge fra d. 16. august til d. 13. december 2018.

Det bliver en ordning, hvor der søges tilskud på standardomkostninger. Dvs., at beløbets størrelse, der gives til investering i de elementer, der kan søges tilskud til, på forhånd er givet. Du slipper med andre ord for at indhente tilbud på ansøgningstidspunktet.

Du kan søge tilskud til renovering, tilbygning eller nybygning. På hvert område defineres det, hvad der som minimum skal investeres i for at opnå tilskud. Det kan fx være til væg, tag, vand, inventar, gødningshåndtering og el.

Du skal ikke indsendes miljøgodkendelse, byggetilladelse eller finansieringserklæring sammen med ansøgningen. Fakturaer, betalingsdokumentationer og dokumentation for, at tilbudsloven er overholdt, skal heller ikke indsendes sammen med udbetalingsanmodningen, men du skal kunne fremvise dem i forbindelse med kontrol.

Som udgangspunkt har du 2 år fra du har søgt tilskuddet, til du skal være færdig med investeringerne.

Læs mere her:

Læs mere om modernisering af kvægstalde HER

Se teknologiliste for modernisering af kvægstalde HER

 

Miljøteknologi

Der kan søges tilskud fra den 3. august til 2. oktober 2018

Læs mere her:

Læs mere om miljøtilskud HER

 

Æg og Fjerkræ

Med små 50 millioner kr. i puljen er der lidt til både de økologiske og de konventionelle landbrug.

Der er afsat 50 millioner til fjerkræ, fordelt med 10 millioner til økologi og 40 millioner til konventionel produktion. Pengene fordeles ligeligt mellem indsatser til reduktion af energiforbrug og reduktion af ammoniakudledningen.

Tilskuddet ligger som tidligere på 40 % af de tilskudsberettigede udgifter, og projektperioden er som udgangspunkt 2 år fra den dag, ansøgningen indsendes.

Der er udarbejdet en liste over de teknologier, der kan søges tilskud til – og der kan KUN søges til disse teknologier. Der kan søges tilskud til gødningsbånd til både opdræts- og æglæggerstalde. Der kan søges til varmeveksler til kyllingestalde, ribberør og regulérbar cirkulationspumpe, til LED-lys og ventilationsanlæg samt til gylletanke og tankoverdækning, hvis gylletanken bruges til opbevaring af fjerkrægødning.

Læs mere her:

Se teknologiliste for Æg og fjærkræ HER

 

Gartneri og planteavl

I 2018 er der afsat 30 mio. kr. til planteavl med en ligelig fordeling mellem økologisk og konventionel planteavl og 32 mio. kr. til gartneri.

Tilskuddene gives til teknologier, der reducerer pesticidforbruget eller forbedrer udnyttelsen af kvælstof.

Læs mere her:

Se teknologiliste for gartneri HER

Se teknologiliste for planteavl HER

 

Økologisk produktion

Den eneste teknologi økologerne kan søge tilskud til, er nedfældning af gylle i voksende korn og blandsæd. Ansøgerne prioriteres efter mængden af udbragt gylle ifølge seneste gødningsregnskab.

 

Konventionel produktion

Til konventionel planteavl kan der søges tilskud til 6 forskellige teknologier, der alle skal reducere pesticidforbruget. Hvilke teknologier, du kan søge til afhænger af de afgrøder, du har i seneste grundbetalingsansøgning. Fx kan sensorbaseret ukrudtssprøjte kun søges på baggrund af arealer med kartofler, majs og roer, mens autostyring og sektionsafblænding af sprøjte kan søges på baggrund af arealer med korn, raps, frøafgrøder, kartofler, roer, bælgsæd, majs, græs og kløver.

Radrensere kan søges til 3 afgrødekategorier: majs og roer, kartofler eller korn, raps og bælgsæd.

Ukrudtsstrigle kan søges til kornafgrøder.

Vær opmærksom på, at disse teknologierne kun kan søges til konventionel drift. Husk også på, at du i 3 år fra et eventuelt tilskud er udbetalt, skal fortsætte med mindst samme størrelse areal for ikke at risikere at blive mødt med et krav om tilbagebetaling af tilskuddet.

 

Økologi

Økologisk investeringsstøtte

Den sidste tilskudspulje er afholdt.

 

Skov og læhegn tilskudsordning

Der er mulighed for at søge tilskud til etablering af skov og læhegn

Der kan søges tilskud fra den 1. juli til 1.september.
Biodiversitetsskov
Privat Skovrejsning
Urørt skov
Læhegn

Andre typer af projekttilskud

Energispare tilskud (salg af energibesparelse)

Alle typer af energibesparelser:

 • Udskiftning af kedelanlæg
 • Energibesparende tiltag
 • Udbedring af klimaskærm
 • Varmebesparende tiltag
 • Isolering af rør
 • Ventilation
 • Belysning
 • Pumper mm.

Udbetaling af tilskud

Der er MANGE formalia, der skal være overholdt for at få udbetalt tilskud. Udbetalingen afhænger af, hvilken ordning og hvilket år du har tilsagn fra og præcis, hvad der skal være overholdt.

Fælles for alle ordningerne er, at fakturaen skal være udstedt til den, der har fået tilsagnet. Er tilsagnet givet til din virksomhed, skal det være virksomhedens navn og ikke dit, der står på fakturaen. Er det dig, der har tilsagnet, skal fakturaen være stilet til dig og ikke virksomheden.

Nye regler i forhold til ordninger med standardpriser.

Lovændring pr. 1. juli 2017 som gør, ordninger med standardomkostninger er fritaget fra bestemmelserne i tilbudsloven.

Andre krav afhænger af ordningen og året for tilsagn. Ring derfor gerne, og få afklaret, hvad det er, du skal være særlig opmærksom på, inden du går i gang med at gennemføre et projekt. Er du i tvivl, om en faktura lever op til kravene i forhold til tilskud, kan du vælge at få den vurderet, inden du betaler.

Søger du professionel hjælp til udarbejdelse af ansøgningerne eller udbetalingsanmodning, står vi klar til at hjælpe dig

Andre typer af projekttilskud

VE til proces tilskudsordningen er lukket pr 01-01-2017

Der er fortsat mulighed for udbetaling, kontakt energi- og miljørådgiver Hanne Klitgaard Brodersen på telefon 96185721 eller mail hkb@landbothy.dk

 

Energisparetilskud (salg af energibesparelse)

Alle typer af energibesparelser:

 • Udskiftning af kedelanlæg
 • Energibesparende tiltag
 • Udbedring af klimaskærm
 • Varmebesparende tiltag
 • Isolering af rør
 • Ventilation
 • Belysning
 • Pumper mm.

Kontakt

Hanne Klitgaard Brodersen

Specialer
Miljøteknologi, byggeansøgning