Kommunerne kortlægger ammoniak følsom natur

Dato 9. maj 2018

Af Morten Linnemann Madsen, Natur- og miljørådgiver.

Til orientering.

I perioden 15. maj – 1. oktober 2018 og 2019 kortlægger kommunerne udvalgte heder, overdrev og moser, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 og ligger inden for 1.000 m fra store husdyrbrug.

Kortlægningen sker med henblik på at opnå en hurtigere sagsbehandling i kommunerne ved ansøgning om miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Kommunerne besigtiger omkring halvdelen af naturområderne i 2018, og halvdelen i 2019. Ved besigtigelserne laves en opgørelse over arter fundet på arealet, samt en vurdering af områdernes kvalitet og sårbarhed over for kvælstofpåvirkning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse lodsejere om den præcise dato og tidspunkt for besigtigelsen, idet detailplanlægningen af de konkrete besøg sker kort tid før selve besigtigelsen foretages. Det er kommunens egne medarbejdere, der gennemfører kortlægningen.

Der er gennem Fødevare- og Landbrugspakken afsat midler til kortlægningen. Kommunerne bliver betalt efter omfang, det vil sige, efter hvor mange naturområder der skal besigtiges i den enkelte kommune og efter hvor stor naturområderne er.

Se mere information om opgaven på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kontakt naturafdelingen i din kommune.