Omklassifikation af vandløb I Thisted Kommune

Dato 26. juni 2020

Thisted Kommune har som vandløbsmyndighed udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i Thisted kommune. Denne plan er vedtaget politisk som en del af Thisted kommunes revisionsplan for offentlige vandløb. I den kommende tid vil der ske visse omklassifikationer og her skal der være opmærksomhed på især standen af vandløbet ved nedklassifikation og afleveringen til bredejerne.

Af planen for Thisted Kommune fremgår det, at en lang række vandløb skal enten ned- eller opklassificeres. Med baggrund i bl.a. ”Bekendtgørelse af lov om vandløb” er der mange elementer at have fokus på ved omklassifikation. Vi vil fremhæve følgende:

Hvis et hidtidigt offentligt vandløb nedklassificeres, altså overdrages til bredejerne, skal det ske i vedligeholdt stand jf. gældende regulativ. Vandløbsmyndigheden skal kunne dokumentere overfor bredejerne, at vandløbets stand ved overdragelse er i overensstemmelse med det gældende regulativs bestemmelser, herunder at den i regulativet oplyste vandføringsevne er til stede. Ved en nedklassificering overgår vedligeholdelsen fra det offentlige til private bredejere, da det efter vandløbslovens § 35 påhviler bredejerne at vedligeholde private vandløb. Efter vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Hvis et hidtidigt privat vandløb omklassificeres til offentligt, så overtager kommunen vedligeholdelsesforpligtelsen. Kommunen er forpligtet til at udarbejde et regulativ, hvoraf det fremgår, hvordan vandløbet fremtidigt skal vedligeholdes. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at vandløbet fortsat vil være i stand til at aflede vand fra dræn m.m.

Tag fat i vores Miljøkontor, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp