Skattefrie goder i foreninger

Dato 14. september 2018

Af økonomikonsulent Michael Lund

Foreningen har mulighed for at skattefrie godtgørelser, og dette kan hjælpe til med at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i ulønnet arbejde. Nedenfor gennemgås reglerne og mulighederne.

Skattelovgivningen giver mulighed for udbetaling af skattefri godtgørelser til frivillige ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere. Men flere betingelser skal være opfyldt for, at godtgørelsen kan udbetales skattefrit.

  • Godtgørelsen udbetales til at dække udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne.
  • Godtgørelsen overstiger ikke de satser, der fastsættes af Skatterådet.

Konsekvensen af manglende opfyldelse er, at godtgørelsen bliver skattepligtig for modtageren.

Personer omfattet af reglen
Udbetaling kan ske til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere f.eks. i idrætsforeninger, grundejerforeninger, kunstforeninger og andre foreninger med et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Det er centralt, at arbejdet sker som led i foreningens skattefri virksomhed.

Udgifter omfattet af reglen
Foreninger kan i 2018 skattefrit udbetale godtgørelse for udgifter til:

Telefonsamtaler og internetforbrug 2.350 kr.
Administration, f.eks. kontorartikler, porto og møder 1.400 kr.
Køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende (f.eks. sportstøj) 1.950 kr.

Sammenlagt kan der således udbetales i alt 5.700 kr. til de tre ovenfornævnte godtgørelser.

Kørepenge
Der kan også betales godtgørelse for kørsel i egen bil eller på motorcykel.

Der kan i 2018 udbetales:

  • 3,54 kr. pr. km. for kørsel indtil 20.000 km. pr. år og
  • 1,94 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km. pr. år.

Rejseudgifter
For rejse uden overnatning og under 24 timers varighed gælder den regel, at der skattefrit kan udbetales 70 kr. pr. dag til at dække merudgifter til mad mm. Dette forudsætter, at ”rejsen” har en varighed på mere end 5 timer.

Dommerbetaling
En ulønnet dommer kan modtage indtil 250 kr. pr. kamp skattefrit dog maksimalt 500 kr. pr. dag.

Fri kontingent
Hvis en forenings generalforsamling eller bestyrelse betager, at bestemte persongrupper – eksempelvis bestyrelse og udvalgsmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling, kan dette efter fast praksis ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer, der har frikontingent. Dette fremgår af en vejledning (klik på link) om skattemæssige forhold for idrætsforeninger, som DGI og DIF har udgivet i fællesskab, og hvis indhold SKAT har sagt god for.

Der er tale om maksimale satser. En forening kan beslutte at refundere mindre end Skatterådets takst.