Teknologiordningen oktober 2019

Dato 4. september 2019

Der er afsat 50 mio. kr. til reduktion af ammoniak og energiforbrug i kvægsektoren og reduktion af energi, næringsstoffer og pesticidforbruget i gartnerierhvervet.

Ansøgningsperioden er 1. oktober – 3. december 2019

For kvæg drejer det sig om følgende indsatsområder:

Der er generelt tale om tilskud til etablering af teknologi til nedbringelse af energiforbruget og udledning af ammoniak.

Mulige tilskud til ammoniakreduktion mælkekvæg og slagtekalve

 • Der gives ikke tilskud til simple fuldfodervogne, men derimod teknologi, der i kombination blander og udfodrer. F.eks. hængebaneanlæg med indbygget foderblander eller kombineret med en stationær foderblander.
 • Mælkemålere eventuelt kombineret med separationsudstyr (malkekvæg)
 • Fasefodring til kraftfoder i malkestald eller foderautomater i løsdriftsstald (malkekvæg)
 • Fasefodring for kraftfoder til slagtekalve
 • Gylleforsuring
 • Teltoverdækning til gylletanke med kvæggylle.
 • Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring
 • Overvågning af drøvtygning, sygdom (og brunst ved malkekvæg)

Mulige tilskud til energireducerende tiltag malkekvæg og slagtekalve

 • LED-belysning
 • Udskiftning til frekvensstyret mælkepumpe
 • Brøndvandskøling af mælk eller varmegenvindingsanlæg fra mælkekølingen

Landbrugsstyrelsen beskriver ændringer i ordningen i forhold til tidligere som følger:

 • Vi beregner tilskudsgrundlaget på baggrund af standardomkostninger for hver teknologi.
 • Vi prioriterer ansøgningerne efter projekternes omkostningseffektivitet. Omkostningseffektivitet er et udtryk for hvor meget effekt der opnås pr. tilskudskrone. Jo højere dette tal, jo mere effekt er der pr. krone.
 • Det er Århus Universitet, som har beregnet standardmiljøeffekten for hver teknologi. Derudover har vi fastsat en fast kapacitet for hver teknologi ved beregning af omkostningseffektiviteten. Du får derfor samme omkostningseffektivitet pr. teknologi uafhængigt af, hvor mange staldpladser, ha. eller m2 du har på din bedrift.
 • Projektperioden er 1 år med mulighed for projektforlængelse 1 gang.
 • Du kan søge om projektændring én gang i projektperioden.
 • Frist for anmodning om udbetaling er samme dag som projektperioden udløber.

For at komme i betragtning, skal tilskudsgrundlaget for ammoniakreducerende tiltag være mindst 300.000 kr. eller 100.000 kr. ved energibesparende tiltag.

Vær opmærksom på, at prioriteringen af de indkomne ansøgninger favoriserer de mest miljø eller energieffektive ansøgninger beregnet efter standardmiljøeffekten udarbejdet af Århus universitet. Hvorvidt man med en aktuel ansøgning rent faktisk opnår støtte, afhænger derfor af hvad alle indkomne ansøgninger indeholder.

For nærmere oplysning henvises til Landbrugsstyrelsens hjemmeside https://lbst.dk/tilskudsguide/miljoeteknologi-2019-kvaeg-og-gartneri/#c66179

Jørgen Røhrmann