Forretnings- og betalingsbetingelser

Forretningsbetingelser for Landbo Thy

Gældende  pr. 1.5.2018

 

1.     Gyldighed og  aftalegrundlag

Forretningsbetingelserne gælder for ethvert kundeforhold i LandboThy, såvel eksisterende som nye.

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivnings-rammeaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

 

2.     Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af LandboThys ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

 

3.     Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er LandboThy frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er LandboThy berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos LandboThy er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre LandboThy udgifter, som LandboThy forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

 

4.     Bemyndigelse

Den, kunden måtte have anført som kontaktperson for sig, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår  denne aftale med LandboThy.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

 

5.     Honorar

Rådgivning faktureres som udgangspunkt i henhold til Landbo Thys til enhver tid gældende prisblad, medmindre der foreligger aftale om fravigelse. Ved fravigelse, skal der foreligge konkret fastpris eller overslag på opgaveniveau.

Den til enhver tid værende prisliste for LandboThy kan rekvireres ved henvendelse til LandboThys afdelinsgschefer.

 

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter LandboThy kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor LandboThy forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og LandboThy drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om LandboThys ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

 

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, LandboThy specifikt har påtaget sig at udføre, jf. rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af LandboThys ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af LandboThy, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden LandboThy samtlige udgifter, der er afholdt af LandboThy som led i opgavens løsning.

 

6.     Betalingsbetingelser

LandboThys betalingsbetingelser er Løbende måned + 20 dage. Efter forfaldsdato forrentes LandboThys tilgodehavende med 1,5%. Øvrige betalingsbetingelser fremgår af LandboThys hjemmeside.

 

7.     Fortrolighed og persondata

LandboThy påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

LandboThy påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer LandboThy til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

LandboThy er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til danske retsregler herom. Du kan læse LandboThys persondatapolitik på http://www.landbothy.dk/om-landbothy/persondatapolitik/

LandboThy videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F/SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt modtaget fra LandboThy, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. Du kan læse L&Fs privatlivspolitik https://www.lf.dk/privatlivspolitik.

 

8.     Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af LandboThy som led i rådgivningen. LandboThy har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at LandboThys navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at LandboThy ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

 

9.     Ansvar

LandboThy er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for LandboThy kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er LandboThy ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan LandboThys erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor LandboThy dermed ikke har den fulde opgave
  • Udarbejdelse og/eller indsendelse af ansøgning og udbetalingsanmodning vedrørende projekttilskud (Tilskud til miljøteknologi, modernisering af stalde samt lignende ordninger, dog ikke ordninger, der søges i Fællesskemaet)

er ansvaret for LandboThy begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

LandboThy er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

LandboThy hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som LandboThy har henvist kunden til, ligesom LandboThy ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som LandboThy efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod LandboThy og ikke mod de enkelte medarbejdere.

LandboThy kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end LandboThy.

LandboThy påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af LandboThy leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre LandboThys forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som LandboThy måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod LandboThy som følge af kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

 

  1. Lovvalg og værneting

Tvister om LandboThys rådgivning, rådgivnings-rammeaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af LandboThys rådgivning, anmeldes krav hos LandboThys ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af LandboThys rådgivning, rådgivnings-rammeaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Holstebro.

 

For print version tryk HER

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er følgende:

Forfaldstidspunkt……………………………….  Løbende måned plus 20 dage

Rentetilskrivning…………………………………   1,5%

Gebyr ved udsendelse af 2. og 3. rykker. 100,- kr.

Gebyr ved udsendelse af papirfaktura….  25,- kr. plus moms