Vedtægter

Navn og hjemsted

§1

Foreningens navn er LandboThy. Dens hjemsted er Thisted kommune. Foreningens geografiske område dækker det nordvestlige Jylland.

Foreningen er dannet ved sammenslutning af Landboforeningen Nordthy og Det thylandske landøkonomiske Selskab.

Foreningens oprettelse regnes fra år 2007.

Foreningen er medlem af organisationen Landbrug & Fødevarer.

 

Formål

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmer­nes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske samt deres sociale og kollegiale interesser.

Det er herunder foreningens formål

–  at sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder

–  at fremme landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund.

 

Medlemmer

§3

Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages landmænd, deres ægtefæller/sam­le­ve­re, driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab.

Som interessemedlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke.

 

§4

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Såfremt kontingent ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder.

 

§5

Et medlemskab giver ret til på medlems­vilkår at gøre brug af forenin­gens faglige rådgivning efter de til enhver tid gældende regler, at deltage i foreningens møder og arrangementer, at modtage LandbrugsAvisen samt at modtage øvrige medlemstilbud.

 

§6

Indmeldelse i foreningen sker gennem foreningens administration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter.

 

§7

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens administration inden den 1. december med virkning for følgende kalen­derår. Sker ud­meldelse senere, er medlem­met forpligtet til at betale medlems­kon­tingent for det kommende år.

 

Generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er foreningens øver­ste myndighed og fastlægger de overordnede ret­ningslinjer for foreningens virksom­hed. Alle med­lemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen. Kun aktive med­lem­mer har stemmeret og er valgbare.

 

§9

Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dags­ordenen.

 

§10

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 15. marts.

Ekstraordinær generalforsamling skal af­hol­des, når et flertal i bestyrelsen eller 40 med­lem­mer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kra­vet skal fremsættes overfor foreningens for­mand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i pressen og på hjemmeside med angivelse af dagsorden.

 

§11

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrøren­de sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. Vedrørende generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten.

 

§12

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Debat om bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Øvrige valg
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

§13

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleve­res til formanden senest den 15. januar.

 

§14

Personvalg foregår ved skriftlig afstemning og afgøres ved relativt flertal (den, der har fået flest stemmer, er valgt).

Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller 1 medlem­ kræver det, ellers ved hånds­opræk­ning.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men hver fremmødt kan kun afgive én fuldmagtsstemme.

 

Bestyrelsen

§15

Bestyrelsen består af 10 medlemmer.

De 6 medlemmer vælges efter forslag på generalforsamlingen. Valgperioden er 3 år, dvs. der vil være to på valg hvert år.

Afgår et be­styrelse­s­medlem inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af vedkommende medlems periode på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

De øvrige 4 medlemmer er de konstituerede formænd for udvalgene Økonomi & Jura, Planter & Miljø og Kvæg samt et udvalgsmedlem fra LandboThys repræsentation i det fælles faglige svineudvalg.

 

§16

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstfor­mand og sekretær. Direktøren er ansvarlig for sekretærfunktionen, der kan vælges uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen fast­sætter selv sin forretnings­or­den og træffer un­der ansvar overfor general­for­samlingen afgø­relse i de foreliggen­de sager vedrørende for­eningens virk­somhed.

Ved stemmelighed i bestyrelsen falder forslaget.

 

§17

Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydningen for LandboThys virksomhed. Delegerede og repræsentanter udpeges af bestyrelsen

 

§18

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf.

 

§19

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. De faglige ledere ansættes og afskediges af direktøren, som udfører disse handlinger i samråd med udvalgsformanden indenfor det pågældende fagområde. På områder, hvor der samarbejdes med andre landøkonomiske foreninger, kan personale ansættes og afskediges af den fælles ledelse.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte.

 

§20

Bestyrelsen godkender de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyn­di­get til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejen­dom.

Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pant­sætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og næstformanden og foreningens ansatte direktør i forening, når sagen er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

I alle øvrige sager tegnes foreningen af dens ansatte direktør sammen med formanden eller ved dennes forfald næstformanden.

 

§21

Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om hvilke per­soner, der i henhold til fuldmagt tegner for­eningen.

 

§22

Bestyrelsen indkaldes på formandens foranledning, når formanden finder det fornø­dent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Ind­kaldelsen skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at konsulenter mfl. kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet.

Udvalg

§23

Til varetagelse af det faglige arbejde og andre foreningsaktiviteter nedsættes udvalg i det om­fang, bestyrelsen finder behov for det.

De faglige udvalg består af 6 medlemmer. Der vælges 2 medlemmer hvert år på udvalgenes årsmøde for 3 år.

Udvalgenes forhold fastlægges i forretnings­ordener, som godkendes af bestyrelsen.

 

Hæftelse

§24

Foreningen hæfter med hele sin formue for for­eningens gæld.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.


Regnskab og revision

§25

Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrel­sen dra­ger omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for for­eningen. Bestyrelsen træffer beslutning om, indenfor hvilke rammer de faglige ud­valg kan disponere. Regnskabet skal godkendes af generalforsam­lingen.

 

§26

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsau­to­riseret revisor. Revisionen skal være afslut­tet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vedtægtsændringer og ophør

§27

Forslag til vedtægtsændringer optages på ge­neralforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlem­mer.

Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan for­slaget gennemføres med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær general­for­sam­ling, der indkaldes med dette formål.

 

§28

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves begge gange 2/3 flertal.

Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den afsluttende generalforsamling anvendes til gavn for landbruget indenfor foreningens område.

Paragraffen om ophør må ikke kunne ændres efter bestemmelserne om vedtægtsændringer.

 

§29

Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den fortsættende forening samtidig godkendes. Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens aktiver, passiver og forpligtelser til den fortsættende forening.

 

Ikrafttræden

§30

Disse vedtægter træder i stedet for foreningernes hidtidige vedtægter. De er endeligt vedta­get efter de hidtil gældende vedtægtsbestem­melser på generalforsamlingen den 28. februar 2007 og træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen 11. marts 2013 med virkning fra samme dato.